top of page

מדיניות ביטול עסקה

 

1. ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר תיעשה בהתאם להוראות סעיף זה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

1.1 לא ניתן לבטל עסקת רכישה של ספר מתכונים דיגיטלי, לאחר שקישור לספר נשלח אליך.

1.2 ביטול עסקת רכישה של שירותי ייעוץ תזונה שהתבצעה דרך האתר יתאפשר בתוך 14 ימים מיום ביצוע עסקת הרכישה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה קודם למועד פגישת ייעוץ התזונה הראשון שנקבעה ו/או פגישת הייעוץ הראשונה כחלק מתוכנית התזונה, לפי העניין. במקרה כזה, יש למסור לבעלת האתר הודעה על ביטול העסקה באחת מהדרכים הבאות: באמצעות האתר על ידי הגשת בקשה מקוונת לביטול עסקה, בדואר אלקטרוני (yafit@nutracoach.co.il),שיחה טלפונית/הודעת טקסט (054-9919219), דואר רשום (לכתובת גבע 12, נתניה). מודגש כי בכל הודעה בדבר ביטול עסקה עליך לכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות ומועד הפגישה הראשונה שנקבעה.

 

1.3 בתוך 7 ימי עסקים מיום מתן הודעה על ביטול עסקה ובכפוף לאמור בסעיף זה, יתבצע זיכוי של הסכום ששולם בפועל במסגרת העסקה שבוטלה,

בניכוי הסכומים הבאים: (א) דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר ששולם בגין המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם; (ב) עמלת ביטול עסקה באשראי, בגובה הסכום שבו חויבה בעלת האתר בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה. הזיכוי יתבצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה.

 

1.4 זיכוי בעקבות עסקה שבוטלה יעשה דרך אמצעי התשלום ששימש לביצוע העסקה (כרטיס אשראי, העברה בנקאית וכו'). בכל מקרה שבו יתגלה קושי בביצוע הזיכוי דרך אמצעי התשלום כאמור, בעלת האתר תיתן את הזיכוי כשובר זיכוי, במזומן או בשיק מזומן, לפי בחירתה.

bottom of page